Κώδικας Δεοντολογίας για την Ισότητα των Φύλων στην Έρευνα

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών, Συνεδρίαση 699/2021 και τη Σύγκλητο, Συνεδρίαση 472/18.11.2021. Δείτε

εδώ.

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβένρησης ΦΕΚ: