Διαχείριση Αναφορών

EIF POSTER 1

 

Διαχείριση από την Ε.Ι.Φ. του Π.Κ. των Αναφορών για περιστατικά αρνητικών διακρίσεων, σεξισμού και παρενόχλησης

H Ε.Ι.Φ. σύμφωνα με το Άρθρο 33, Ν. 4589/2019 έχει την αρμοδιότητα να παρέχει «υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά» και «συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση». 

Τα μέλη της Ε.Ι.Φ. έχουν καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για τα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο της διερεύνησης και χειρισµού αναφορών. 

Στην Ε.Ι.Φ. μπορεί να υποβάλει αναφορά για περιστατικά αρνητικών διακρίσεων (με ποικίλα κριτήρια, όχι μόνο λόγω φύλου), σεξουαλικής παρενόχλησης/έμφυλης βίας και εξουσιαστικής βίας οποιοδήποτε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές/φοιτήτριες, μέλη ΔΕΠ, διδακτικό, εργαστηριακό, διοικητικό προσωπικό και εν γένει εργαζόμενοι/εργαζόμενες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης). Διευκρινίζεται ότι η  Ε.Ι.Φ. δέχεται αναφορές, από πρόσωπα τα οποία είτε έχουν υποστεί τα ίδια κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω αρνητικές συμπεριφορές είτε έχουν γίνει μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Όλες οι αναφορές πρέπει να είναι επώνυμες. 

Η αναφορά γίνεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ε.Ι.Φ. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) το ονοματεπώνυμο του/της ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης, β) η ιδιότητά του/της, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του/της και συγκεκριμένα η ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου (ο τελευταίος, προαιρετικά). Επιπλέον, στην υποβαλλόμενη αναφορά ο/η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη καλείται να περιγράψει σε αδρές γραμμές το περιστατικό. 

Η διαχείριση των αναφορών που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα  γίνεται από ολιγομελή «ομάδα διαχείρισης αναφορών», η οποία αποτελείται από μέλη της Ε.Ι.Φ. Μετά τη σχετική υποβολή, τα  μέλη της ομάδας διαχείρισης αναφορών εξετάζουν την αναφορά. Ένα μέλος της ομάδας αυτής έρχεται σε επικοινωνία με τον/την ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη και τον/την προσκαλεί άμεσα σε ακρόαση. Ο/η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη δύναται να προτείνει συγκεκριμένα μέλη της ομάδας διαχείρισης αναφορών στα οποία επιθυμεί να μιλήσει για το περιστατικό.

Ακρόαση και σύνταξη έκθεσης για το περιστατικό. Η διαδικασία της ακρόασης μπορεί να γίνει δια ζώσης σε χώρο του Ιδρύματος  ή/και διαδικτυακά. Στη διαδικασία της ακρόασης συμμετέχουν δύο μέλη της ομάδας διαχείρισης αναφορών και ο/η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη. Τα μέλη της εν λόγω ομάδας που συμμετέχουν στη διαδικασία ακούν τα όσα ο/η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη έχει να τους πει. Στην ίδια ή σε μία δεύτερη συνάντηση τα μέλη της ομάδας διαχείρισης αναφορών ενημερώνουν τον/την ενδιαφερόμενο/η αφενός για τις κατά νόμον δυνατότητες που υπάρχουν όσον αφορά την αντιμετώπιση του περιστατικού, τις ενέργειες/διαδικασίες που μπορούν να γίνουν και τα ακαδημαϊκά όργανα τα οποία είναι αρμόδια να επιληφθούν του ζητήματος και αφετέρου για τις υπηρεσίες/φορείς από τις οποίες ο/η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη μπορεί να αντλήσει ειδικότερες συμβουλές και υποστήριξη. Η ομάδα διαχείρισης αναφορών ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ι.Φ. για το περιεχόμενο των αναφορών και τις ενέργειες που προτείνει στο πλαίσιο της διαχείρισής τους. Στη συνέχεια συντάσσει έκθεση για το περιστατικό, η οποία διαβιβάζεται στα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα με τη σύμφωνη γνώμη του/της ενδιαφερόμενου/ης. 

Επισημαίνεται ότι οι τρόποι διαμεσολάβησης της Ε.Ι.Φ. στα εν λόγω περιστατικά καθορίζεται από τα κανονιστικά κείμενα του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Ε.Ι.Φ. Η Ε.Ι.Φ. τηρεί αρχείο στο οποίο φυλάσσονται τα σχετικά με την αναφορά έγγραφα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της διερεύνησης και χειρισµού της αναφοράς και στη συνέχεια καθίστανται ανώνυμα και αρχειοθετούνται (βλ. Εσωτερικός Κανονισμός ΕΙΦ, άρθρο 10). 

Στο πλαίσιο του συμβουλευτικού και του διαμεσολαβητικού ρόλου της Ε.Ι.Φ., η διαδικασία της αναφοράς και η παρέμβαση στα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα δύναται να ενεργοποιηθεί και με πρωτοβουλία της Επιτροπής, στην περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψη των μελών της περιστατικά αρνητικών διακρίσεων και παρενοχλητικής συμπεριφοράς (βλ. Εσωτερικός Κανονισμός ΕΙΦ, άρθρο 7, παράγραφος 3).