Εθνική Νομοθεσία

Άρθρο 218 ΝΟΜΟΣ 4957/2022

Σύσταση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων των Α.Ε.Ι.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4808/2021
Για την Προστασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε ων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις. (pdf)

Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4589/2019

Επιτροπή ισότητας των φύλων (pdf)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4604/2019                                                 
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (pdf)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4443/2016
Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων,
Μέρος Α΄ Εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης (pdf)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4359//2016 ΦΕΚ Α΄ 5/20.01.2016
Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4096/2012
Κύρωση της Τροποποίησης του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, όπως υιοθετήθηκε κατά τη συνάντηση των κρατών - μερών στην ανωτέρω Σύμβαση, στις 22.5.1995 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 22.12.1995 (A/RES/50/202/23.2.1996) (pdf)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3896/2010
Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης − Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις (pdf)

 


Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 152 guests και κανένα μέλος

 

covid.jpg