Σκοποί και στόχοι

Σκοπός της σύστασης και λειτουργίας της Ε.Ι.Φ. του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι  η διαμόρφωση –σε συνεργασία με τη διοίκηση του ιδρύματος, τις διοικήσεις των Σχολών και Τμημάτων, τις υπηρεσίες και δομές του ιδρύματος- των πολιτικών και στρατηγικών για την  προώθηση της ισότητας και την εμπέδωση της ουσιαστικής ισότητας σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας του Ιδρύματος και σε όλες τις διαδικασίες και πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της λειτουργίας της Ε.Ι.Φ. του Π.Κ., στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων της (Ν. 4589/2019, άρθρο 33, ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019), είναι:

  • να καλλιεργήσει και να ενισχύσει την κουλτούρα της ισότιμης συμμετοχής στην ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική ζωή του Ιδρύματος
  • να προτείνει μέτρα για την διασφάλιση της ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων αυτών
  • να συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων με βάση το φύλο, την εθνικότητα, την κοινωνική καταγωγή, την οικονομική θέση, τη θρησκεία, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, όπως και στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σεξισμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς
  • να προωθήσει τη διδασκαλία και την έρευνα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της
  • να συνεργαστεί συστηματικά με τις υπηρεσίες και δομές του Ιδρύματος και να επιδιώξει συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με έργο στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, για την παροχή ουσιαστικότερων υπηρεσιών στο Ίδρυμα, στα μέλη του ιδρύματος και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία

Δείτε εδώ τον εσωτερικό κανονισμός της Ε.Ι.Φ