Μη Σεξιστική Γλώσσα

Ένας από τους στόχους της Ε.Ι.Φ. είναι η εξάλειψη του γλωσσικού σεξισμού από τον γραπτό και τον προφορικό λόγο εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Κ. ως μιας στρατηγικής για την ισότιμη μεταχείριση των φύλων και την εμπέδωση της ουσιαστικής ισότητας. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού:

  • Συντάσσει,  αξιοποιώντας σχετικές μελέτες και δημοσιευμένους οδηγούς χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας, σύντομο και πρακτικό Οδηγό Χρήσης Μη Σεξιστικής Γλώσσας,  για τη χρήση του από τα μέλη του Π.Κ. (διοικητικούς υπαλλήλους, φοιτητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες,  ερευνητές/τριες, μέλη ΔΕΠ). Στόχος είναι η αναγνώριση του γλωσσικού σεξισμού στην κυρίαρχη χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους και η σταδιακή εξοικείωση με την χρήση και των δύο γραμματικών γενών, σε συνδυασμό με την χρήση ουδέτερων ως προς το φύλο όρων. Ο Οδηγός θα είναι έτοιμος σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Λεξικό Όρων για την Ισότητα: Εύχρηστο και συνοπτικό εργαλείο, με στόχο την πλήρη κατανόηση των όρων των σχετικών με το φύλο και την ισότητα, των πολλαπλών συχνά νοηματικών περιεχομένων τους, και την  με επίγνωση  χρήση τους στον προφορικό και γραπτό  λόγο.

Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας